CSIE Working Papers
ISSN 2537-6187

Issue 15 | June 2020

The Impact of Social Programs on The Development of Senior Tourism Among Metropolitan Residents: A Case Study of Krakow

Authors: Franciszek BOLECHOWSKI

Abstract: Global demographic trends point to the aging of societies. An increasing percentage of seniors in the total population of Poland enforces a change in the government's social policy, with aid programs dedicated to this social group (“13 emerytura” [13th pension]”, “Opieka 75+” [Care 75+], etc.). The main goal of this article is to identify the impact of the “13th pension” social program on the development of tourism among Polish seniors, as exemplified by the residents of Krakow. The article is divided into two parts. The first is theoretical and presents the demographic structure of Poland with particular emphasis on seniors. The second part is analytical and analyzes the data obtained during the survey of seniors living in Krakow. The questions included in the survey related to the frequency and duration of tourist trips, the method of travel and destination, the form of accommodation and the way of spending time during the stay, the amount of expenses and the impact of social programs on the frequency and type of tourist trips of seniors

Keywords: seniors, senior tourism, social programs, Krakow.

Pages: 6-15 | Full text (PDF)

Competitivitatea întreprinderii și protecția drepturilor consumatorilor

Authors: Profira CRISTAFOVICI, Ecaterina ȘIȘC

Abstract: În prezent, în condițiile dematerializării, demonetizării, digitalizării economiilor, apariției crizei pandemice, crizei globale ecologice etc., în pofida eforturile antreprenorilor de a face față schimbărilor, au crescut pericolele legate de poluarea mediului, siguranța alimentelor, consumul unor produse care dăunează sănătății, protecția datelor personale, riscurile cibernetice, ș.a. În acest context, crește importanța dezvoltării măsurilor de protecție a drepturilor consumatorilor și mediului ambiental, atât la nivel național, cât și internațional. În acest articol ne propunem să elucidăm legătura dintre concurență, competitivitate și protecția drepturilor consumatorilor prin prisma abordării de marketing holistic, respectarea drepturilor consumatorilor fiind nucleul satisfacției acestora. Metodele de cercetare utilizate sunt: analiza monografică, sinteza, inducția, deducția, comparația.

Keywords: concurență, competitivitate, protecția drepturilor consumatorilor.

Pages: 16-21 | Full text (PDF)

Estimări și perspective analitice în dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii inovaționale din republica moldova

Authors: Lica ERHAN, Tatiana GAUGAȘ

Abstract: De peste două decenii în care Guvernul Republicii Moldova cu eforturile sale proprii, cât şi, în special, în ultimii ani, cu suportul financiar din partea Uniunii Europene şi al altor donatori şi instituții financiare internaţionale a inițiat în practică o serie de măsuri menite să susțină sectorul businessului mic şi mijlociu – acestea au început să dea roade. Măsurile de susținere întreprinse s-au valorificat într-un șir de rezultate pozitive, remarcate şi în demersul analitic de față, cum ar fi: sporirea aportului sectorului IMM-urilor în PIB; creșterea numărului de IMM-uri şi a forței de muncă angajate în aceste întreprinderi. Totuși în cadrul analizei efectuate s-a observat, că aceste rezultate raportate la ţările cu o economie de piaţă funcțională sunt cu mult inferioare, iar dezvoltarea sectorului businessului mic şi mijlociu reprezintă încă o mare provocare pentru Republica Moldova. Realitatea economică demonstrează că întreprinderile care conștientizează necesitatea de a crea, evalua şi exploata cu succes idei noi au mai multe șanse de a supraviețui şi a prospera în economia globală competitivă. În acest context în vederea aprecierii evoluției dezvoltării sectorului businessului mic şi mijlociu în Republica Moldova, vom recurge la examinarea principalilor indicatori ce caracterizează activitatea IMM-urilor, inclusiv a IMM-urilor inovative. În baza acestui demers analitic vom evidenția principalele obstacole care stau în calea funcționării eficiente a sectorului dat, oferind totodată şi perspectivele dezvoltării sectorului.

Keywords: businessul mic și mijlociu; analiza sectorului IMM; IMM inovațional; perspectivele dezvoltării

Pages: 22-33 | Full text (PDF)

Rwanda’s Prosperous Economic Upgrade: from Genocide to a Fast-Growing Economy

Authors: Marina POPA, Daniela BEȚCO

Abstract: After the Genocide from 1994, Rwanda has shown surprising economic growth with a steady annual increase of GDP of 8%. This success was due to the determined government policies involving investment in health and education and energetic implementation with the support of developed partners. The main goal of this research is to analyze the economic progress and how a change in the governance of the country managed to have a positive impact on Rwanda’s evolution over time. Rwanda’s progress doesn’t stop here, as the president want to transform the country into an upper middle-income by 2035 with a per capita income of $4.035 and into a high-income country by 2050 with a per capita income of $12.476. The methods used in this research paper are: conceptual analysis; observational trial based on a longitudinal approach; quantitative research. Even though Rwanda is one of the smallest countries from Africa, with good governance and by implementing the right policies, it managed to become one of Africa’s fastest-growing economies. As follows, the main purpose of this paper is to emphasize the progress of a poor country gaining a significant role in the economy of the African continent.

Keywords: Rwanda, genocide, fast-growing economy, GDP growth, export-import, Vision 2050

Pages: 34-44 | Full text (PDF)

From Revolution to Transformation and European Integration: Ukraine after the Maidan Revolution

Authors: Aram TERZYAN

Abstract: This paper explores the challenges and opportunities of post-Maidan Ukraine’s transformation and European integration. It suggests that despite a series of hindrances to post-Maidan Ukraine’s state-building, ranging from separatism to residual oligarchic influence and authoritarian legacy, the country has demonstrated strong resilience and persistence in asserting its European orientation. The paper offers a more dynamic structure - agency interplay approach to account for the dynamics behind post-Maidan Ukraine’s state-building. It contends that despite constraining external conditions, domestic actors remain the key agents to shape the process of country’s transformation and approximation towards Europe. Therefore, the implementation of fundamental economic and political reforms has a great deal to do with the governments’ ability to overcome bureaucratic resistance to change, eliminate systemic corruption and diminish major oligarchs’ considerable influence in Ukraine. This study enquires into the dynamics of post-revolution Ukraine’s democracy consolidation and European integration amid the mounting confrontation in the EU-Russia contested neighborhood.

Keywords: Ukraine, Maidan Revolution, European Integration, state-building, EU-Russia neighborhood

Pages: 45-57 | Full text (PDF)

Rolul strategiilor inovaționale de marketing în asigurarea avantajului competitive al IMM

Authors: Lica ERHAN, Tatiana GAUGAȘ

Abstract: Importanța subiectului constă în faptul că avantajul competitiv joacă un rol cheie pentru IMM-uri și poate rezulta din obținerea și utilizarea informațiilor curente și veridice în luarea deciziilor la toate nivelurile ierarhice. Literatura IMM recunoaște că firmele mici nu pot concura folosind economii de scară; prin urmare, avantajul lor competitiv constă în dezvoltarea de produse sau procese inovatoare, care depind de informațiile corecte despre piață și clienți. Interacțiunea și participarea la activități sociale, comerciale și comerciale, activitățile de rețea fiind principala sursă de informații de piață care stau la baza planificării IMM-urilor. Practicile de marketing creative, alternative și inovative pot ajuta chiar și sub influența constrângerilor de resurse financiare. Conform datelor CE, aproximativ două treimi din creșterea economică a Europei din ultimele decenii a fost generată de inovație. Fiecare euro investit în cadrul programului european de cercetare și inovare Horizon Europe poate genera o rentabilitate de până la 11 euro din PIB pe parcursul a 25 de ani. Comisia se așteaptă ca investițiile în cercetare și inovare să genereze până la 100.000 de noi locuri de muncă în cercetare și inovare în perioada 2021-2027.
Literatura de specialitate a legat comportamentele de marketing ale IMM-urilor cu inovația, prin formarea și menținerea diferențierii materiale competitive.
Scopul acestui articol este de a identifica și defini rolul marketingului în inovație, de a oferi „concepte, instrumente și infrastructură pentru a reduce„ decalajul ”dintre inovație și poziționarea pe piață pentru a obține un avantaj competitiv durabil. Marketingul inovator încorporează toate activitățile de marketing ale IMM-urilor și este în mod clar ghidat de obiectivele de profit reactiv, ducând la schimbări continue și incrementale care pot servi drept elemente de intrare pentru îmbunătățirea activităților și practicilor existente.
Metodologia cercetării: autorii au folosit revizuirea literaturii pentru a fundamenta baza teoretică a subiectului cercetat și analiza comparativă la nivel regional. Articolul s-a bazat preponderent pe analiza surselor documentare și metode logice, așa ca analiza comparativă, sinteza, inducția și metoda deductivă.

Keywords: IMM; marketing inovațional, strategii inovaționale de marketing

Pages: 58-70 | Full text (PDF)

Chisinau Municipality as a Development Region of The Republic of Moldova

Authors: Victor PAVALEAN

Abstract: Regional development is the most rational way to a sustainable decentralization, meant to ensure the efficient response to guaranteeing democratic norms and principles, social equity, and sustainable economic development, based on special legal norms reflected in two fundamental legislative acts in this regard - Law no. 438-XVI of December 28, 2006, on regional development in the Republic of Moldova and Government Decision no. 158 of 04.03.2010 on the approval of the National Strategy for Regional Development, multiple legislative acts of a general nature, as well as various concepts promoted by academia and civil society.

Keywords: development regions, strategic policies, investments, infrastructure, financial resources, urban plan, social programs, efficiency strategies.

Pages: 71-77 | Full text (PDF)